Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, tel. nr., el. Paštas, naudojami slapukai, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos
UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 Valdomas elektronines sistemas. UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.
UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali
Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
1. Apdoroti Jūsų užklausas;
2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės
Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:
1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
3. UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@laidojimocentras.lt;
4. UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@laidojimocentras.lt;

Baigiamosios nuostatos
Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Laidojimo paslaugų centras“, 302998508 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@laidojimocentras.lt.
Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-07-26.

Laidojimo Centras
Netekus artimojo

Prisiimsime visą su laidotuvėmis susijusią rūpesčių naštą

Laidojimo paslaugų centras

Mūsų rekvizitai

UAB „Laidojimo paslaugų centras“
Įm.k. 302998508
PVM k. 100007499611
Kalvarijų g. 329, LT-08420, Vilnius
Tel. +370 614 04 608
Fax. +370 5 269 7385
info@laidojimocentras.lt

Laidojimo paslaugų centras

Darbo laikas

Dirbame VISĄ PARĄ. Tel.+370 614 04 608

 

Laidojimo reikmenų parduotuvių darbo laikas:
I-VII: 8.00 – 19.00

Kalvarijų g. 329 (Jeruzalėje) parduotuvės darbo laikas:
I-VII: 8.00 – 20:00

Laidojimo Centras